Het beleidsplan van de stichting is op deze pagina in zijn geheel te lezen.

Beleidsplan

 1. Naam instelling : Stichting Harmsen op missie
 2. RSIN \ Fiscaal nummer : 8608.62.471
 3. Postadres : Rommesingel 8, Pijnacker
 4. Bezoekadres : idem
 5. Doelstelling : Gelden inzamelen voor Diaconie van de Protestantse Gemeente Delft danwel een andere kerkelijke gemeente die voldoet aan de ANBI voorwaarden ter dekking van de kosten van de uitgezonden kerkleden en in het bijzonder de familie Harmsen. Alles in de breedste zin van het woord.
 6. Beleidsplan:
 7. Wat de Stichting doet: Stichting Harmsen op missie (hierna: Stichting) zamelt ten behoeve van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Delft gelden in bij bedrijven en andere betrokkenen ter bekostiging van de uitzending van de familie Harmsen. De fondsen worden door de Stichting ter beschikking gesteld aan de Diaconie van de Protestantse Gemeente Delft, die deze fondsen vervolgens besteedt ter dekking van de kosten van uitgezonden kerkleden en in het bijzonder de familie Harmsen. Aan Diaconie van de Protestantse Gemeente Delft is door middel van een groepsbeschikking de ANBI-status toegekend.
 8. Hoe de Stichting aan geld komt: De stichting gaat bedrijven en andere betrokkenen benaderen om donaties te doen. De stichting voert reclame en campagne teneinde een zo groot mogelijke opbrengst te realiseren.
 9. Beheer van het vermogen: Het geld van de Stichting komt binnen op een bankrekening welke door het bestuur wordt beheerd. Het geld zal vervolgens na aftrek van de kosten voor de organisatie worden overgemaakt naar de Diaconie van de Protestantse Gemeente Delft onder vermelding van het doel van de gift.
 10. Besteding vermogen: Het vermogen van Stichting wordt besteed ten behoeve van de ANBI Diaconie van de Protestantse Gemeente Delft, welke het vermogen besteedt ter dekking van de kosten van uitgezonden kerkleden en in het bijzonder de familie Harmsen.
 11. Functie bestuurders: Het bestuur bestaat uit 3 leden met als functie: voorzitter, secretaris, penningmeester.
 12. Namen bestuurders: P. van der Kamp: voorzitter, J. Post, secretaris, P.W. Lekkerkerk, penningmeester.
 13. Beloningsbeleid: de bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, zij kunnen op grond van de statuten wel een vergoeding ontvangen voor gemaakte onkosten. Echter van deze regeling zal vooralsnog geen gebruik worden gemaakt. Overige werkzaamheden ten behoeve van de Stichting worden uitgevoerd door vrijwilligers.
 14. Baten na opheffen Stichting: Na baten zullen na opheffen van de Stichting worden aangewend aan een ANBI-instelling danwel kerkelijke instelling ter dekking van de kosten van uitgezonden kerkleden danwel daarmee verband houdende kosten. Alles in de ruime zin van het woord.